FakturaOnline.cz
Fakturujte online, rychle a bezpečně
Vystavit fakturu
Zdarma. Online. Za 30 vteřin.
Daně

Kdy je výhodné stát se dobrovolným plátcem DPH?

Kdy je výhodné stát se dobrovolným plátcem DPH?

Pokud jste se při svém podnikání někdy zaobírali otázkou dobrovolné registrace k dani z přidané hodnoty měli byste zpozornět. Pro některé podnikatele by totiž dobrovolná registrace k DPH mohla být velmi výhodná…

Zákonná úprava dobrovolného plátce DPH

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen “zákon o DPH”) v § 94a zakotvuje subjekty, které se mohou dobrovolně registrovat k dani z přidané hodnoty (dále jen “DPH”).

Jedná se o jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, či skupinu samostatně podnikající. K dobrovolné registraci k placení DPH může přistoupit taková osoba, která:

  1. má sídlo nebo provozovnu v ČR a uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně,
  2. nemá sídlo ani provozovnu v ČR ale bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v ČR
  3. splňuje požadavky uvedené v písm. a) nebo b) a od jejího zrušení registrace plátce z důvodu závažného porušení povinností vztahujícího se ke správě daně uplynula lhůta nejméně 1 roku.

Osoby povinné stát se plátcem DPH upravuje § 6 a násl. zákona o DPH, když kritérií pro povinnou registraci k DPH je několik. Tím nejznámějším a nejčastějším kritériem je však obrat. Pokud totiž váš obrat za dobu 12 po sobě jdoucích měsíců přesahuje částku 1 mil. Kč (pozn. autorky od roku 2023 se limit pro povinnou registraci bude zvyšovat až na 2 mil. Kč), jste povinni stát se plátcem DPH. Pokud váš obrat nedosahuje částky 1 mil. Kč, nebo nesplňujete kritéria pro povinnou registraci k DPH můžete tak učinit i dobrovolně. 

Pro koho je výhodné stát se dobrovolně plátcem DPH?

Při úvaze nad tím, zda se dobrovolně stanete plátcem DPH byste se měli zabývat třemi důležitými faktory, které vám pomohou s rozhodováním:

  1. Kdo jsou moji zákazníci?

Pokud jsou vaši zákazníci převážně plátci DPH, vyplatí se vám registrovat k DPH. Cena vašeho zboží bude díky tomu pro zákazníky, kteří jsou plátci DPH výhodnější. To je také častý důvod, proč velké společnosti od neplátců DPH nenakupují.

Podnikáte-li v oblasti prodeje zboží nebo služeb podléhající zdanění sníženou sazbou DPH, tj. odvádíte daň ve výši 10% nebo 15% a nakupujete od dodavatelů se sazbou DPH 21%, je pro vás výhodné dobrovolně se registrovat k DPH. Díky tzv. dani na vstupu ve výši 21% a prodeji zboží nebo služby s 10% sníženou sazbou daně, vám finanční úřad rozdíl při zúčtování DPH vyplatí zpět.

Taktéž byste se k DPH měli dobrovolně registrovat v případě, že poskytujete službu nebo prodáváte zboží mimo ČR, a to bez ohledu na to, jestli jsou vaši zákazníci k DPH registrováni nebo nikoli. Při poskytování zboží nebo služby do zahraničí nese daňovou povinnost příjemce (kupující).

2. Kdo jsou vaši dodavatelé/obchodní partneři?

Jestliže jsou vaši dodavatelé plátci DPH, vyplatí se vám registrace také. Můžete si tak odečíst daň na vstupu, tj. při podání přiznání k DPH požádáte o její vrácení.

Obchodujete-li často s partnery ze zahraničí nebo plánujete expanzi společnosti mimo ČR, vyplatí se vám registrace k DPH. Pokud totiž nakupujete zboží nebo službu z “třetích zemí” (mimo EU), můžete si daň na vstupu automaticky odečíst.  Totéž platí i při nákupech od dodavatelů, kteří jsou plátci DPH se sídlem v EU.

3. Jaké jsou vaše plány do budoucna?

S dobrovolnou registrací k DPH také neotálejte v případě, kdy se váš obrat pohybuje těsně pod hranicí 1 mil. Kč a vy očekáváte rozvoj svého podnikání. Ve vašem případě je registrace k DPH pro vás jednoznačně přínosná a zbytečně se připravujete o benefity s tím spojené.

Jestliže vlastníte společnost, kde jste již registrovaným plátcem DPH a zakládáte společnost další, která by byť jen částečně měla převzít činnost původní společnosti, je rozhodně na místě se k DPH registrovat.

Taktéž se vám registrace k DPH vyplatí v případě, že zvažujete nákup cenného majetku. Jako plátce DPH totiž máte nárok na odpočet DPH při jeho pořízení.

Na paměti byste ale měli mít i to, že si můžete odečíst DPH pouze z uhrazené ceny zboží nebo služby, která má souvislost s vaším podnikáním. Nelze uplatňovat nákupy osobního charakteru.

Dobrovolná plátce DPH

Komu se dobrovolná registrace k DPH rozhodně nevyplatí?

Oproti shora uvedeným případům pro vás není registrace k DPH výhodná, pokud nakupujete zboží nebo službu za sníženou sazbu 10% nebo 15% a prodávali byste své vlastní zboží či službu s 21% DPH. Také v případě, že jste drobný podnikatel, který poskytuje zboží nebo službu v převážné míře neplátcům DPH. Registrace k DPH není na místě anipokud podnikáte v odvětví, kde od nikoho nenakupujete zboží nebo službu a vaše produkty nebo služby mají vysokou přidanou hodnotu, jako je např. poradenská nebo lektorská činnost, či umělecké profese.

Klady a zápory dobrovolného přihlášení k DPH

Jako každé rozhodnutí má i dobrovolná registrace k DPH své klady a zápory.

Za významný klad je možné považovat snížení vašich vstupních nákladů. Co je ovšem ještě zajímavější je zvýšení prestiže. Díky tomu, že jste plátcem DPH jste u ostatních podnikatelů a zákazníků vnímáni lépe. Vysokou prestiž tomu přikládají i dodavatelé a zákazníci ze zahraničí. Tím, že jste plátcem DPH, jste vnímáni jako rovnocenní a důvěryhodní podnikatelé.

Co však od registrace k DPH odrazuje je silná administrativní zátěž, povinnost vydávat zákazníkům/klientům daňové doklady, vést daňovou evidenci, pravidelně podávat daňové přiznání a kontrolní či souhrnné hlášení. Všechny tyto povinnosti mají své zákonem stanovené fixní termíny. Pokud termín nedodržíte, hrozí vám přísné sankce. Jedním z posledních významných záporů je pak povinnost archivace veškerých daňových dokladů nejméně po dobu 10 let.

Zdroje:

Ikona
Začněte fakturovat ZDARMA na FakturaOnline.cz
Vystavit fakturu