FakturaOnline.cz
Fakturujte online, rychle a bezpečně
Vystavit fakturu
Zdarma. Online. Za 30 vteřin.
Aktuality

Zrušení EET, zvýšení limitu pro registraci k DPH a další novinky

Zrušení EET, zvýšení limitu pro registraci k DPH a další novinky

Pro rok 2023 je připravena řada změn, jako je založení datových schránek všem živnostníkům, zrušení EET, zavedení tří paušálních režimů pro OSVČ či zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH.

Datová schránka 

Od 1. 1. 2023 budou povinně postupně zřízeny datové schránky všem živnostníkům, spolkům a nadacím. Zakládání datových schránek bude probíhat ve třech vlnách od ledna až do března 2023. O datovou schránku tak není potřeba si zažádat, ale bude založena ze zákona Ministerstvem vnitra ČR, a to zcela zdarma. Datová schránka slouží jako elektronická komunikace, která je velmi rychlá a navíc bezplatná. Dle daňového řádu platí, že osobě, která má zpřístupněnou datovou schránku, se doručuje elektronicky podle jiného právního předpisu.

Jak se přihlásím do datové schránky?

Do datové schránky se přihlašuje přes webový prohlížeč mojedatovaschranka.cz

Jak zjistím přístupové údaje do datové schránky?

Do datové schránky se lze přihlásit několika způsoby

  1. uživatelským jménem a heslem, které každý obdrží poštou od České pošty, uživatelské jméno obsahuje šest náhodných znaků a heslo slouží pouze k prvnímu přihlášení, poté je potřeba ho změnit.
  2. identitou občana – např. pomocí bankovní identity či pomocí Mobilního klíče eGovernmentu
  3. přes SMS – přihlašovací kód přijde do SMS, tato varianta přihlášení je zpoplatněná
  4. pomocí certifikátu 
  5. bezpečnostním kódem

Pokud byste datovou schránku neaktivovali, dojde k její aktivaci automaticky po 15 dnech od jejího zřízení. Datová schránka slouží primárně pro komunikaci s úřady, výhodou je, že tak již nebude docházet k omezení úřední dobou či otevírací dobou pošty. Datovou schránku lze využít na osobní doklady, podávání daňového přiznání online, výpisy z rejstříku trestů a katastru nemovitostí a další.

Registrace k DPH

Povinná registrace k DPH se zvyšuje z 1 milionu na 2 miliony Kč. Díky tomu dojde ke snížení administrativy u malých podnikatelů. Současným plátcům DPH, kteří nepřekročí limit 2 milion Kč je umožněno zrušit registraci k DPH. 

OSVČ – tři paušální režimy daně

Od 1.1. 2023 se zavádějí tři nová pásma pro paušální režim. Pásma se od sebe liší na základě výši příjmů a výdajů poplatníka.

pásma

měsíční paušální platba

1. pásmo

6 208 Kč

2. pásmo

16 000 Kč

3. pásmo

26 000 Kč

Paušální daň ulehčuje živnostníkům administrativu, součástí je záloha na zdravotní a sociální pojištění a na daň z příjmů. Podrobně je na toto téma napsán u nás na blogu článek.

Konec EET

Elektronická evidence tržeb bude oficiálně ukončena 1.1. 2023. Už od 2022 byla elektronická evidence tržeb pozastavena díky pandemii COVID-19. Zrušením EET dojde u živnostníků ke snížení administrativních nákladů.

Podání kontrolního hlášení – prodloužení lhůty a snížení pokuty

V případě pozdního podání kontrolního hlášení budou od roku 2023 sníženy pokuty o polovinu u plátců, kteří jsou fyzickými osobami, dále u čtvrtletních plátců DPH a u společností s ručením omezeným, které mají jednoho společníka, přičemž tento společník je fyzickou osobou. Výjimkou jsou pokuty do 1000 Kč. Dále se také automaticky odpouští první pokuta do výše 10 000 Kč v daném kalendářním roce. Naopak dochází k prodloužení lhůty pro podání kontrolního hlášení. Plátci mají lhůtu 17 kalendářních dnů ode dne dodání výzvy nebo 5 pracovních dnů od oznámení výzvy, není-li doručována do datové schránky.

Minimální mzda

Dojde ke zvýšení minimální mzdy na 17 300 Kč. Minimální mzda ovlivňuje řadu aspektů. Jedná se např. o hranici pro výplatu zálohy na daňový bonus (měsíční příjem musí být minimálně ve výši jedné poloviny minimální mzdy). U ročního zúčtování nebo u daňového přiznání vzniká nárok na výplatu daňového bonusu, pokud je náš roční hrubý příjem minimálně ve výši 6násobku minimální mzdy. Minimální mzda poté ovlivňuje slevu za umístění dítěte, která se uplatní do výše minimální mzdy, poté hranici pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (starobní, vdovské, sirotčí), kdy je limit stanoven do výše 36násobku minimální mzdy. V neposlední řadě minimální mzda ovlivňuje i osoby bez zdanitelných příjmů, které platí veřejné zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy.

Průměrná mzda

V souvislosti s vyhlášením všeobecného základu daně za rok 2021 ve výši 38 294 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0530, se zvyšuje průměrná mzda pro rok 2023 na částku 40 324 Kč, viz nařízení vlády ze dne 26. září 2022 o výši všeobecného vyměřovacího základu daně za rok 2021.

Průměrná mzda nám ovlivňuje částky záloh OSVČ na pojistné, strop pro výpočet sociálního zabezpečení jak u zaměstnání, tak i u OSVČ, progresivní zdanění ve výši 23 %. 

homeoffice

Další změny

Pokud má zaměstnanec k dispozici manažerské vozidlo, které používá i pro soukromé účely, musí se dodanit 1 % ze vstupní ceny vozidla navýšené o DPH jako nepeněžní plněné ve mzdě, které podléhá i pojistnému. Nově činí dodanění 0,5 % u nízkoemisních vozidel. Změna platí od 1. července 2022. V rámci ročního zúčtování záloh/daní či daňového přiznání se změna uplatní zpětně k 1. lednu 2022. 

Během roku 2022 vyšel nový tiskopis pro podmíněné osvobození příjmů inkasovaných z prodeje nemovitých věcí, kde není splněn časový test. Jedná se o dobrovolný tiskopis, který se podává společně s daňovým přiznáním, ve kterém je uvedena podmínka osvobození, která bude splněna dodatečně tím, že za dané inkasované finanční prostředky se koupí jiná nemovitost, ve které bude dotyčný bydlet. 

I v roce 2023 lze uplatnit bezúplatná plnění (dary) až do výše 30 % ze základu daně. Dary lze obecně uplatnit, pokud se jednat o vymezený účel v rámci EU či EHP. Výjimkou tvoří Ukrajina, která se řadí mezi třetí země. Pokud bychom dali dar tamním neziskovým organizacím nebo fyzické osobě s původem z Ukrajiny, lze i takové dary uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně. 

Limit pro dohodu o pracovní činnosti se od 1. ledna 2023 zvyšuje na 4 000 Kč. Týká se to i zaměstnání malého rozsahu. Částka vyplývá z průměrné mzdy. Pokud tedy budeme mít dohodu o provedení práce do 4 000 Kč včetně, kdy u zaměstnavatele nepodepíšeme Prohlášení k dani, aplikuje se srážková daň. 

Nově se zavádí Windfall tax, tzn. daň z neočekávaných zisků. Tato daň se bude týkat pouze vybraných právnických osob (většinou banky). Sazba daně pro základ daně z neočekávaných zisků činí 60 %. Daň z neočekávaných zisků činí 60 %. 

Nově bude osvobozena odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové komise. Osvobozuje se také příjem z nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce nebo od poplatníka, jehož je obec členem nebo zřizovatelem. 

Pokud bude docházet k přechodu ze zdaňovacího období, za které je daň poplatníka rovna paušální dani, do zdaňovacího období, ve kterém poplatník vede účetnictví nebo uplatňuje paušální výdaje, se základ daně nebude upravovat. 

Mimořádné odpisy jsou prodlouženy do 31. prosince 2023. Mimořádné odpisy mohou využít poplatníci u majetku zařazeného do první či druhé odpisové skupiny. Musí se jednat o nový majetek, který doposud nebyl odepisován. Mimořádné odpisy zkracují dobu odepisování majetku. 

daních z příjmů se objeví i nové ustanovení týkající se vymezení nemovité kulturní památky a s tím související změny. 

Nově se pro rok 2023 zvyšují limity pro povinné podání daňového přiznání. Pokud máme příjmy ze zaměstnání, tak nový limit činí 20 000 Kč pro ostatní příjmy (příjmy z podnikání, kapitálového majetku, nájmu a ostatní příjmy). Pokud nemáme příjmy ze zaměstnání, tak činí limit 50 000 Kč pro příjmy (příjmy z podnikání, kapitálového majetku, nájmu a ostatní příjmy).

Základní sleva na poplatníka pro rok 2023 činí 30 840 Kč.

Od 1. ledna 2023 dojde ke zvýšení sazeb daně u tabákových výrobků a u zahřívaných tabákových výrobků. 

Od 1. ledna 2023 se mění stravné. Dochází také k navýšení stravenkového paušálu na částku 106,40 Kč. Sazba základní náhrady za 1 kilometr bude činit u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,40 Kč, u osobních silničních motorových vozidel nejméně 5,20 Kč. Průměrná cena pohonných hmot se také mění. 

Další změnou je sleva na sociální zabezpečení, která se bude týkat osob starších 55 let, rodičů dětí do 10 let věku nebo osob nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o děti mladší 10 let, osob pečující o blízkou osobu závislou na pomoci jiné osoby, osob studující na střední či vysoké škole, osob se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a osob na rekvalifikaci). Změna se aplikuje od února 2023. Snížení bude činit o 5 % při sjednané pracovní době zaměstnance v rozsahu 8 až 30 hodin týdně (zkrácený úvazek). Musí se ovšem jednat o vymezenou skupinu uvedenou výše. Sleva se bude týkat také i osob mladších 21 let, a to bez ohledu na rozsah sjednaného pracovního poměru. 

U dohod budou zaměstnavatelé nově poskytovat i dovolenou. Dohodáři tak získají i nárok na ošetřovné při péči o nemocné členy rodiny. 

Nově se také bude regulovat home office. Zaměstnavatelé budou muset platit zaměstnancům na home office náklady, které jim vzniknout při výkonu práce z domova. Zaměstnavatelé budou muset umožnit práci z domova těhotné zaměstnankyni, zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší než 15 let nebo o osobu závislou na péči jiné osoby. 

 

Ikona
Začněte fakturovat ZDARMA na FakturaOnline.cz
Vystavit fakturu