FakturaOnline.cz
Fakturujte online, rychle a bezpečně
Vystavit fakturu
Zdarma. Online. Za 30 vteřin.
Aktuality

Výše záloh pro OSVČ na rok 2023

Výše záloh pro OSVČ na rok 2023

Osoby samostatně výdělečně činné dále jen OSVČ budou od roku 2023 platit vyšší zálohy na sociální, zdravotní i nemocenské. Důvodem pro zvýšení záloh je zvýšení průměrné mzdy z 38 911 Kč na 40 324 Kč.

Sociální zabezpečení

Pokud OSVČ vykonává hlavní výdělečnou činnost, měsíční zálohy na sociální zabezpečení se vypočítávají na základě rozdílu příjmů a výdajů ze samostatné činnosti (neboli z podnikání). V případě vedlejší činnosti se měsíční zálohy neplatí, pokud se zisk za minulé období vejde do limitu 96 778 korun, který je platný pro rok 2023.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanovilo zvýšení průměrné mzdy, proto minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro rok 2023 činí 2 944 korun (29,2 x 25 % x 40 324 korun). 

Pokud v roce 2023 dojde k zahájení hlavní samostatné výdělečné činnosti, tak se automaticky platí minimální měsíční záloha na sociální zabezpečení, která činí 2 944 korun. Pakliže osoba vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost již od roku 2022 či dříve, tak se počítá na základě jejího dosaženého hrubého zisku v minulém období. Pro OSVČ je ovšem stanoven maximální vyměřovací základ, což znamená, že z částky nad stanoveným stropem se již sociální pojištění neplatí. Pro rok 2023 se vyměřovací základ zvýšil o 67 824 korun na částku 1 935 552 korun. 

Veřejné zdravotní pojištění

Minimální zálohy na veřejné zdravotní pojištění se pro rok 2023 zvyšují na 2 722 korun v případě hlavní činnosti. U zdravotního pojištění se v případě vedlejší činnosti zálohy platit nemusí, ale mohou, jelikož v rámci Přehledu vzniká vždy přeplatek.

Výše minimálních měsíčních záloh pro OSVČ v roce 2023

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je u OSVČ dobrovolné. Záloha se počítá z měsíčního vyměřovacího základu procentní sazbou ve výši 2,1 % V roce 2023 je zvýšen minimální měsíční vyměřovací základ na částku 8 000 korun. Od ledna roku 2023 je minimální měsíční platba na nemocenské pojištění ve výši 168 Kč. V případě placení nižší částky, než je stanovené minimum, dojde k zániku nemocenského pojištění.

Paušální daň

Od ledna roku 2023 jsou zavedeny tři pásma paušální daně pro OSVČ. Pásma se od sebe liší na základě výši příjmů a výdajů poplatníka.

Paušální daň a pásma pro rok 2023

Paušální daň ulehčuje živnostníkům administrativu, součástí je záloha na zdravotní a sociální pojištění a na daň z příjmů. Podrobně je na toto téma napsán u nás na blogu článek.

V jakých případech je OSVČ v pozici vedlejší činnosti?

  1. vykonávali jsme zaměstnání, patří sem i dohody, ale musí být odvedeno pojistné
  2. pobírali jsme invalidní důchod nebo nám byl přiznán starobní důchod
  3. měli jsme nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnancům
  4. osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost)
  5. osobně pečovala o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupních II až IV, pokud se jedná o osobu blízkou nebo jde o osobu, jež není osobou blízkou a zároveň žije s OSVČ v domácnosti
  6. vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání
  7. byla nezaopatřeným dítětem

V ostatních případech budu mít hlavní činnost. 

Nová výše záloh pro OSVČ platí od 1. 1. 2023, a to pro subjekty, které zahájili činnost v lednu 2023 a mají hlavní činnost, nebo se to týká subjektů, kteří se přihlásili k důchodovému pojištění z vedlejší činnosti. OSVČ, které v roce 2022 platili zálohy v minimální výši, platí zálohy ve stejné výši jako dosud až do podání Přehledu za rok 2022. Pokud se OSVČ mění z hlavní na vedlejší a naopak, platí zálohy v minimální výši, které platí pro takovou OSVČ v daném kalendářním roce. 

V kalendářním měsíci, kdy se podává Přehled se porovnává záloha z předchozího kalendářního roku s nově vypočtenou zálohou z Přehledu. V tomto měsíci se platí zálohy v menší výši. 

Příklad: 

OSVČ podala Přehled v dubnu 2023, ze kterého plynou zálohy ve výši 4 800 Kč. Dosavadní zálohy dle Přehledu za rok 2022 činily zálohy 4 400 Kč. Za měsíc duben 2023 lze odvést částku na pojistném ve výši 4 400 Kč. 

Ikona
Začněte fakturovat ZDARMA na FakturaOnline.cz
Vystavit fakturu