FakturaOnline.cz
Fakturujte online, rychle a bezpečně
Vystavit fakturu
Zdarma. Online. Za 30 vteřin.
Aktuality

Prominutí záloh na daň silniční za rok 2022

S účinností od 1. 1. 2022 jsou všem poplatníků silniční daně prominuty zálohy na silniční daň. Důvodem rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR je ruská invaze na území Ukrajiny. Pokud jste poplatníkem silniční daně a tedy i pravidelných záloh, měli byste znát následující informace.

Co je příčinou prominutí záloh na daň silniční?

V souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022 rozhodlo Ministerstvo financí ČR mimo jiné o prominutí záloh na daň silniční za zdaňovací období roku 2022. Prominutí se týká všech poplatníků silniční daně a všech záloh splatných dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022.

Co je předmětem silniční daně?

Předmětem silniční daně, resp. vozidla podléhající dani jsou motorová vozidla s maximální hmotností nad 3,5 tuny nebo nad 12 tun a jejich přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny nebo převyšující 10 tun, registrovaná v registru vozidel ČR.

Předmětem daně NEJSOU vozidla:

  • se zvláštní registrační značkou,
  • vozidla zvláštního určení nebo terénní vozidla zvláštního určení,
  • návěsy.

Kdo je poplatníkem daně?

Poplatníkem daně silniční je:

  • provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla,
  • ten, kdo vozidlo užívá, v případě, že provozovatelem vozidla je osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena,
  • osoba, která používá vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
  • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Zálohy na daň silniční

Pokud jste zjistili, že i po změně provedené shora uvedenou novelou jste poplatníky silniční daně, budou pro vás významná data 19. 4., 15. 7., 17. 10. a 15. 12. V těchto dnech jsou totiž splatné pravidelné zálohy. 

Pro rok 2022 byla Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události, zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 prominuta povinnost tyto zálohy platit.

Nedochází však k prominutí samotné daně!

Pro to, aby vám byla platba záloh prominuta nemusíte nic dělat (speciálně o ně žádat), zákon platí pro všechny poplatníky daně od okamžiku zveřejnění rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR.

silniční daň

Daňové přiznání

Podává se u místně příslušného správce daně, tedy finančního úřadu podle místa trvalého bydliště fyzických osob a podle místa sídla společnosti právnické osoby. 

Zdaňovacím obdobím je u daně silniční kalendářní rok. Je tedy nutné ho podat nejpozději do 31. 1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, za které je podáváno. 

Pokud nechcete pro tento rok držet všechna data v paměti k dani silniční a dalším daním, stáhněte si náš Daňový kalendář pro rok 2022, který vám spoustu starostí ušetří.

Prominutí dalších příslušenství daně

Z důvodu mimořádné události došlo i k prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkání částky z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2022 až srpen 2022, popřípadě za zdaňovací období I. čtvrtletí 2022, nebo II. čtvrtletí 2022, za podmínky, že k úhradě daně, k níž se předmětný úrok váže, dojde nejpozději dne 31. 10. 2022. Zároveň se musí jednat o plátce daně z přidané hodnoty, nebo identifikované osoby, u nichž převažující část příjmu ve zdaňovacím období pochází z podnikání v dopravě. Prominutím úroku z prodlení však fakticky dojde ke stanovení náhradní splatnosti daně a případné nedoplatky nebudou Finanční správou ČR vymáhány.

Začněte fakturovat ZDARMA na FakturaOnline.cz
Vystavit fakturu