FakturaOnline.cz
Fakturujte online, rychle a bezpečně
Vystavit fakturu
Zdarma. Online. Za 30 vteřin.

Danění kryptoměn u fyzických osob

Danění kryptoměn u fyzických osob

Podléhá investování do kryptoměn zdanění zdanění příjmů fyzických osob? Jak už jsme si v minulé části věnované tomuto tématu řekli, podléhá. V dnešním článku se detailněji zaměříme na danění kryptoměn daní z příjmu fyzických osob…

Zákonná úprava příjmu z kryptoměn

V našem předešlém článku věnovanému danění kryptoměn jsme si řekli, že z pohledu daně z příjmu fyzických osob nejsou kryptoměny vnímány jako investice v pravém slova smyslu. Z tohoto důvodu se ani zisk z nich nedaní jako příjem z kapitálového majetku, jak tomu je např. u investic do akcií, či dluhopisů.

Obchodování s kryptoměnami však vašim příjmem je a jako takový tedy podléhá zákonné úpravě. Dopadá na něj tedy zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o daních z příjmů”).

Co je předmětem daně?

Při určování předmětu daně v oblasti obchodování s kryptoměnami je klíčové postavení, jaké fyzická osoba zaujímá.

1. Ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmu

a) zaměstnanci - jejich hlavní příjem plyne ze závislé činnosti, ale jako investoři obchodují s kryptoměnou, případně pořizují zboží a služby, za které platí v kryptoměně.

b) OSVČ jehož předmětem podnikání není těžba kryptoměny - podnikatelé, kteří pouze jako investoři obchodují s kryptoměnou, případně pořizují zboží a služby, za které platí v kryptoměně.

2. Příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů

a) OSVČ jehož předmětem podnikání je těžba kryptoměny - vytěžené kryptoměny následně prodávají za tzv. fiat měnu, tj. jakoukoli měnu uznávanou ČNB (např. Kč, USD, EUR,…), případně nakupují zboží či službu.

b) OSVČ jehož předmětem podnikání není těžba kryptoměny - podnikatelé, kteří prodávají své zboží nebo službu za kryptoměny.

3. Příjmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů

Sem patří všichni vlastníci movitých či nemovitých věcí, kterým jsou vypláceny nájmy v kryptoměně.

Co tvoří základ daně a jaké jsou metody výpočtu?

  1. Ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmu

Základem daně je zisk, který obchodováním s kryptoměnami vzniká, tj. rozdíl mezi příjmem z prodeje či směny dané kryptoměny (příp. hodnota nakupované věci) a výdajem na nákup kryptoměny.

Základ daně je možné spočítat dvěma způsoby:

a) metodou váženého aritmetického průměru - vypočítáte průměrnou cenu každé zakoupené kryptoměny a výslednou částku odečtete od ceny, za kterou jste kryptoměnu prodali.

Př. Nakoupili jste 1 ks kryptoměny za 50 000 Kč a 2 ks stejné kryptoměny za 100 000 Kč. Dva kusy prodáváte za 200 000 Kč/ks. U metody váženého aritmetického průměru provedeme zjištění pořizovací ceny následovně: 250 000/3 = 83 333 Kč. Prodejní cena za 2 ks (200 000x2) činí 400 000 Kč. Základ daně vypočteme následovně: 400 000 - 166 666 (83 333x2)= 233 334 Kč

b) metodou FIFO (First In First Out) - při této metodě si vedete záznamy kolik kusů kryptoměny jste prodali za jakou částku a tyto do výpočtu zahrnete.

Př. Nakoupili jste 1 ks kryptoměny za 50 000 Kč a 2 ks stejné kryptoměny za 100 000 Kč. Dva kusy prodáváte za 200 000 Kč/ks. U metody FIFO činí pořizovací cena: 150 000. Prodejní cena za 2 ks (200 000x2) činí 400 000 Kč. Základ daně vypočteme následovně: 400 000 - 150 000= 250 000 Kč

Od zjištěného základu daně ještě lze odečíst odečitatelné položky v podobě transakčních nákladů.

Velká diskuse se v rámci odborných článků věnovaných zdanění ostatních příjmů strhla ohledně možnosti osvobození od daně z ostatních příjmů v případě, že celý zisk za zdanitelné období nepřesáhne celkovou částku 30 000 Kč. K tomuto již Finanční správa ČR dala jasné stanovisko, a to v tom smyslu, že se u obchodování s kryptoměnami nejedná o příležitostný příjem, z tohoto důvodu není tento příjem osvobozen od daně z ostatních příjmů podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů.

  1. Příjmy ze samostatné činnosti a nájmu podle § 7 a 9 zákona o daních z příjmů

Všechny subjekty odvádějí daň ze samostatné činnosti nebo nájmu vypočítávají svůj příjem odlišně, a to podle aktuálního kurzu, který daná kryptoměna má v okamžiku provedení transakce. Vyjadřuje se v Kč a jelikož její kurz v kurzovním lístku ČNB nenajdete, použije se pro její přepočet třetí měna, tj. kryptoměnu převedete podle kurzu na konkrétní burze nejčastěji na USD a pak následně podle kurzovního lístku ČNB na Kč.

Jaká je výše sazby daně?

Sazby daně se liší v závislosti na předmětu daně.

  1. Ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmu

Jak jsme si již shora uvedli u ostatních příjmů není možné zisk plynoucí z obchodování s kryptoměnami zahrnout k příjmům od daně osvobozeným.

Ze základu daně získaného metodou váženého aritmetického průměru nebo FIFO tak vypočteme daň (§ 16 zákona o daních z příjmu), která činí:

a) 15 % pro část základu daně do 48 násobku průměrné mzdy, nebo

b) 23 % pro částku základu daně přesahující 48 násobek průměrné mzdy.

Průměrná mzda pro rok 2022 činí 37 929 Kč, když 48 násobek této mzdy činí 1 820 592 Kč.

  1. Příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů

U příjmů ze samostatné činnosti vycházíme ze skutečnosti, zda daná osoba vlastní živnostenské oprávnění k provozování předmětné činnosti.

Pakliže daná osoba vlastní živnostenské oprávnění a neuplatní výdaje ve skutečné výši, může uplatnit výdaje ve výši 60 % z příjmů, nejvýše do částky 1 200 000 Kč. (§ 7 odst. 7 písm. b) zákona o daních z příjmů)

Pokud daná osoba nevlastní živnostenské oprávnění, ač tuto zákonnou povinnost má, a neuplatní výdaje ve skutečné výši, může uplatnit výdaje ve výši 40 % z příjmů, nejvýše do částky 800 000 Kč. (§ 7 odst. 7 písm. d) zákona o daních z příjmů)

  1. Příjmy z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů

Vlastníci movitých a nemovitých věcí pak budou, neuplatní-li skutečné výdaje, uplatňovat výdaje ve výši 30 % z příjmů, nejvýše do částky 600 000 Kč. (§ 9 odst. 4, příp. § 7 odst. 7 písm. c) zákona o daních z příjmů)

Daňové přiznání se pak podává za uplynulý kalendářní rok finančnímu úřadu místně příslušnému podle adresy vašeho trvalého bydliště. 

Závěr

Obchodování s kryptoměnami je dozajista zajímavá metoda investice do budoucna a ochrana našich finančních prostředků před neúprosně rostoucí mírou inflace, díky zpomalenému vývoji zákonné úpravy tak nastává pro investory neustálý boj s tím, jak správně postupovat. 

Díky snaze státních orgánů reagovat na rychlost dnešní doby alespoň ve svých vyjádřeních se můžeme dobrat nějakého relativně uchopitelného řešení. 

Jak jsme zjistili, není obchodování s kryptoměnami od daních z příjmů osvobozené a už vůbec není jednoduché. Vždy bude hrát zásadní roli to, v jakém postavení daná fyzická osoba vystupuje.

Zdroje:

Ikona
Začněte fakturovat ZDARMA na FakturaOnline.cz
Vystavit fakturu